Тәуелсіздік жылдары Қазақстанда негізі экономикалық өсім болып табылатын әділ, халықаралық стандарттарға сай келетін халықты әлеуметтік қорғаудың тиімді жүйесі құрылды. Бұл заманауй мемлекеттің негізін салушы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сындарлы саясатының және «Алдымен экономика, сонан кейін саясат» деген маңызды тезисінің өзектілігінің нақты куәсі болып табылады.

Қазақстан дамуының барлық кезеңінде мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бірі – әлеуметтік саясат және халықты әлеуметтік қорғауды дамыту болып табылды.

Халықты әлеуметтік қорғаудың отандық жүйесі мықты заңнамалық базаға негізделген және халықаралық тәжірибелер мен ішкі шындықтар ескеріле отырып, үнемі жетілдіріліп отырады. Бүгінде әлеуметтік саясатты жүзеге асыру Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі Әлеуметтік даму концепциясына сәйкес жүзеге асырылады. 

Бұл бағдарламалық құжатпен елдің әлеуметтік дамуының негізгі үш кезеңі айқындалды.

Бірінші кезеңде, 1991–1998 жылдар аралығында кеңестік мұрадан жаңа экономикалық жағдайларға өту жүзеге асырылды. Нарықтық экономика негіздерін қалыптастыру әлеуметтік саладағы өзгерістердің бастауы болды. Қазақстан посткеңестік елдер ішінде бірінші болып зейнетақы реформасын жүргізді – жинақтаушы зейнетақы жүйесі енгізілді. Оған қосымша мемлекет барлық азаматтарға базалық зейнетақы төлеміне кепілдік берді.

Екінші кезеңде, 1999 – 2008 жылдар аралығында мемлекет, жұмыс беруші және жұмыскер арасындағы жауапкершілікті бөлетін әлеуметтік қамсыздандырудың көп деңгейлі жүйесі құрылды. Бұл жүйе әрбір қатысушы тарап жауап беретін, бірнеше компоненттерден тұрады. Олар:

Бұл жүйе әрбір қатысушы тарап жауап беретін, бірнеше компоненттерден тұрады. Олар:

мемлекет – базалық әлеуметтік төлемдер: базалық және ынтымақты зейнетақылар, мемлекеттік жәрдемақылар, бір реттік мемлекеттік төлемдер;

жұмыс беруші:

- еңбек ету қабілетінен айырылуына;

- асыраушысынан айырылуына;

- жұмысынан айырылуы;

- жүктілігіне және босануына және жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуына байланысты табысынан айырылуы жағдайына;

- бір жасқа толғанға дейінгі бала күтіміне байланысты табысынан айырылуы жағдайына әлеуметтік төлемдер алу үшін міндетті әлдеуметтік сақтандыру жүйесіне әлеуметтік аударымдар

жұмыскер – зейнетақы төлемдерін алу үшін жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары. 2002 жылдан бастап табысы кедейлік шегінен төмен адамдарға атаулы әлеуметтік көмек беріледі.

Атап айтқанда, екінші кезеңде 2005 жылдан бастап халықты әлеуметтік қорғаудың көп деңгейлі жүйесінің қосымша түрі ретінде міндетті әлеуметтік сақтандыру енгізілді.

2009 жылдан басталып қазіргі уақытқа дейін жалғасып келе жатқан үшінші кезеңде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасы мен қол жетімділігі артып, тұрақты бюджет негізі есебінен лайықты әлеуметтік-экономикалық жағдайлар құрылуда, шартты әлеуметтік көмек принциптері енгізілуде және жұмыспен қамтудың белсенді түрлері дамуда.

Для определения дальнейшего вектора развития казахстанской системы социального страхования в обязательном порядке проводятся мониторинг и изучение возможностей применения лучшего международного инновационного опыта.

Необходимо отметить, что в мире выделяются три основные социальные модели: скандинавская, континентальная и англосаксонская.

В странах со скандинавской моделью (Нидерланды, Норвегия, Швеция) функционирует система щедрых всеобщих и равно распределяемых благ, не зависящих от уровня индивидуальных взносов. Действует система полного социального обеспечения населения на случай инвалидности, старости, потери кормильца и работы, для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями.

В континентальной модели (Германия, Швейцария, Франция) социальные пособия зависят в основном от страховых взносов и статуса. Наряду с высокими социальными расходами отмечается недостаточное использование уравнительных инструментов в социальной политике. Для этой модели характерно функционирование системы обязательного и добровольного социального страхования.

В свою очередь, англосаксонская модель (США, Австралия) характеризуется индивидуалистической самообеспеченностью.

Роль государства в предоставлении социальных гарантий является минимальной и ограничена контролирующей и выравнивающей функциями. Основную роль в предоставлении социальных благ играет бизнес. Частные сбережения и частное страхование составляют финансовую основу социального обеспечения.

Наша казахстанская социальная модель развивается по основным принципам, характерным для континентальной модели, но с учетом определенной страновой специфики. Например, у нас эффективно функционирует национальная система социального партнерства, основанная на распределении ответственности между государством, работодателями и гражданами. В сфере социальной защиты работодатели обеспечивают социальное страхование работников.

Текущее развитие социального страхования проходит в контексте реализации социальной модернизации, направленной на сочетание государственных гарантий с личной ответственностью граждан и работодателей за социальное обеспечение, предупреждение иждивенчества и активизацию трудового потенциала граждан.

Основными институтами системы обязательного социального страхования являются:

При этом, центральную роль в данной системе играет Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Аккумулируя обязательные социальные отчисления, ГФСС охватывает работающих граждан, находящихся под социальной защитой при наступлении социальных рисков.    Он реализует следующие основные функции:

- аккумулирование социальных отчислений, уплачиваемых работодателями;

- назначение социальных выплат застрахованным гражданам при наступлении социальных рисков;

- осуществление социальных выплат;

- инвестиционную деятельность через Национальный Банк.

Социальное страхование изначально с 2005 года охватывало три вида социальных рисков – утрату трудоспособности, потерю кормильца, потерю работы.

С 2008 года обязательное социальное страхование было дополнено  двумя видами социальных рисков для работающих женщин:

- потерей дохода в связи с беременностью и родами (усыновлением, удочерением) новорожденного ребенка (детей);

- потерей дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года.

Сегодня Казахстан, как и все глобальное сообщество, внедряет элементы Индустрии 4.0, о наступлении которой впервые заявил известный немецкий экономист, бессменный руководитель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб. Современный этап развития страны диктует необходимость инклюзивного реагирования на дискретную турбулентность. В русле изложенного, Международной организацией социального обеспечения определены 10 глобальных вызовов, стоящих перед социальным обеспечением: 

 - Ликвидация пробелов в охвате социальным обеспечением;

 - Неравенство на протяжении жизни человека;

 - Старение населения;

 - Занятость молодых работников;

 - Рынки труда и цифровая экономика;

 - Охрана здоровья и долговременный уход;

 - Новые риски, катаклизмы и экстремальные события;

 - Защита трудовых мигрантов;

 - Технологическое развитие;

 - Растущие ожидания населения.

Названные вызовы диктуют необходимость выработки адекватных мер реагирования  по всем векторам социальной политики. В нашей стране прочную основу для реализации преобразований закладывает Третья модернизация Казахстана, проводимая на базе Плана нации. Ее масштабное осуществление направлено на повышение темпов роста экономики выше среднемировых, что позволит эффективно реформировать сферу социальной защиты населения.  Как определил Президент страны Касым-Жомарт Токаев: «Главная цель - повысить благосостояние наших граждан и их уверенность в будущем».

В этих целях в системе обязательного социального страхования постоянно совершенствуются условия получения социальных выплат получателями. В настоящее время успешно внедрено композитное оказание государственных услуг по назначению социальных выплат на случай утраты трудоспособности и потери работы. Суть его заключается в следующем. Для оформления документов на получение социальных выплат лица, у которых наступил социальный риск, могут обратиться в центры обслуживания населения (ЦОН). Вместе с тем, при наступлении социального риска утраты трудоспособности, получателям нет необходимости обращаться повторно в ЦОН после медицинского освидетельствования в отделах медико-социальной экспертизы (МСЭ). Заявление на назначение данной социальной выплаты оформляется непосредственно в отделах МСЭ.

Аналогичный подход применяется и по социальной выплате на случай потери работы. При регистрации безработного, в случае подтверждения его участия в системе социального страхования, заявление на назначение данной социальной выплаты оформляется непосредственно в центре занятости.

Однако, по настоящему прорывным шагом в данном направлении станет оказание государственных услуг по назначению социальных выплат в проактивной форме. Принцип проактивности заключается в отказе от заявительного характера назначения социальных выплат. В этом случае, путем обмена данными между информационными системами государственных органов, происходит актуализация права гражданина на получение соответствующих пособий и выплат. В настоящее время из ГФСС проактивно назначаются социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года. По мере расширения цифровизации, проактивный характер будет распространен на все виды социальных выплат из ГФСС.

Динамичное развитие обязательного социального страхования является мощным стимулом к формализации трудовой деятельности. При этом во главу угла поставлен фактор труда,  вовлечение населения в продуктивную занятость и на этой основе дальнейший рост производительности труда. В связи с этим на повестку дня выходят актуальные вопросы расширения охвата работающего населения, их участие в социальном страховании. А акцент будет сфокусирован на усилении взаимосвязи между трудовым стажем и размерами социальных выплат из ГФСС.

В этих целях разработан проект Закона РК «Об обязательном социальном страховании» в новой редакции, который сейчас находится на рассмотрении в Парламенте.

Им предусматривается совершенствование параметров назначения следующих социальных выплат из ГФСС:

- утрате трудоспособности;

- потере кормильца;

- потере работы.

Основные изменения затрагивают модернизацию и повышение коэффициентов замещения дохода, стажа участия, степени утраты трудоспособности и числа иждивенцев, влияющих на расчет размеров социальных выплат.

В целом, реализация законопроекта позволит обеспечить рост средних размеров социальных выплат:

В целях обеспечения равного подхода предусмотрено распространение новых параметров назначения социальных выплат на лиц, получающих данные социальные выплаты на момент вступления в силу нормативного правового акта.

Новые нормы законодательства об обязательном социальном страховании, несомненно, повысят социальную защищенность казахстанцев.

Новый этап социальной модернизации набирает обороты, повышая благополучие народа, обеспечивая общественную стабильность и укрепляя  уверенность в будущем. В этих процессах активно участвует и Государственный фонд социального страхования.

В преддверии национального праздника, Дня Независимости, разрешите пожелать всем казахстанцам мира, добра и благополучия!

                                                                                          Генеральный директор АО "ГФСС"

                                                                                     Курманов Алмас Мухаметкаримович

Наверх